Final Score Russian WW MultiMode 2019

 

 

MOAB MIXED CONTINENT

MOAB MIXED RUS CONTINENT

MOAB MIXED RUS OKRUG

SOAB MIXED CONTINENT

SOAB MIXED RUS CONTINENT

SOAB MIXED RUS OKRUG

SOAB RTTY CONTINENT

SOAB RTTY RUS CONTINENT

SOAB RTTY RUS OKRUG

SOAB BPSK CONTINENT

SOAB BPSK RUS CONTINENT

SOAB BPSK RUS OKRUG

SOAB CW CONTINENT

SOAB CW RUS CONTINENT

SOAB CW RUS OKRUG

SOAB SSB CONTINENT

SOAB SSB RUS CONTINENT

SOAB SSB RUS OKRUG

SOHF MIXED CONTINENT

SOHF MIXED RUS CONTINENT

SOHF MIXED RUS OKRUG

SOLF MIXED CONTINENT

SOLF MIXED RUS CONTINENT

SOLF MIXED RUS OKRUG

CHECKLOG

UBN

 

10-12-2019  R3BB